RODO

rodo e1b02

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

 1. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie obiektów i wokół obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa oraz ochrona mienia.
 2. Monitoring funkcjonuje całodobowo. Rejestracji i zapisowi systemu monitoringu podlega tylko obraz (bez dźwięku) z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku.
 3. Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą ul. Koseły 3 a, 27-600 Sandomierz., tel: 790 780 923 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu 15 644 56 80 wew. 27, adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
 5. Monitoring wizyjny wprowadzono na podstawie art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 22 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 6. Systemem monitoringu objęte są następujące obiekty i obszary:
  • Pływalnia kryta ul. Zielna 7, 27-600 Sandomierz
  • Stadion ul. Romana Koseły 3 a, 27-600 Sandomierz
  • Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego
  • Park Piszczele
  • Ciągi pieszo-rowerowe: ciąg pieszo-rowerowy od ulicy Krakowskiej - Podwale Dolne – Tatarska oraz ciąg pieszo-­rowerowy od ulicy Podwale Dolne do Parku Piszczele.
  • Hala Sportowa ul. Patkowskiego 2 a, 27-600 Sandomierz
  • Kompleks rekreacyjny przy ul. Żółkiewskiego
  • Centrum Rekreacji
  • Park Osiedlowy przy ul. K.K. Baczyńskiego
 7. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, oraz pomieszczeń socjalnych.
 8. Pomieszczenia i teren monitorowany zostały oznaczone w sposób widoczny i czytelny za pomocą odpowiednich znaków (tabliczek), zawierających wymagane prawem informacje.
 9. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu podlega zniszczeniu po upływie:
  • Pływalnia kryta – 14 dni
  • Stadion – 7 dni
  • Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego – 14 dni
  • Park Piszczele – 21 dni
  • Ciągi pieszo-rowerowe – 21 dni
  • Hala Sportowa – 14 dni
  • Kompleks rekreacyjny – 16 dni
  • Centrum Rekreacji – 30 dni
  • Park Osiedlowy przy ul. K.K. Baczyńskiego – 7dni
 10. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 11. Dane osobowe utrwalone przez system monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z którymi Administrator zawarł ważne, zapewniające bezpieczeństwo danych umowy powierzenia przetwarzania.
 12. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 13. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu, ma prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Klauzula informacyjna dla członków zarządu reprezentujących osobę prawną,
pełnomocników, prokurentów wpisanych do KRS oraz osób
wskazanych do kontaktu

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz, tel: 15 6446256, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
 3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia Umowy, w tym w celach kontaktowych związanych z realizacją i wykonaniem postanowień umowy, a także ewentualnie w celach windykacyjnych, gdy nasz kontrahent nie wywiąże się bądź wywiąże się w sposób niewłaściwy z ciążących na nim zobowiązań ujętych w umowie, a także w celu prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań w imieniu kontrahenta.
 4. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od klienta/dostawcy, z którym Państwo współpracują i są upoważnieni do jego reprezentowania w kontaktach z nami lub uzyskaliśmy je bezpośrednio od Państwa, jako osób z którymi się bezpośrednio kontaktujemy. Z reguły przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, stanowisko/pełniona funkcja, ewentualnie adres e-mail lub numer telefonu oraz dane identyfikujące podmiot, w imieniu którego Państwo występujecie. Wobec członków organów możemy również przetwarzać numer PESEL, a w przypadku pełnomocników również inne dane widoczne w pełnomocnictwie.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione między innymi operatorom pocztowym, kurierom, dostawcom usług IT.
 6. Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania, jakim jest realizacja zobowiązań i obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z rozliczeniem umowy.
 7. Posiadacie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uważa, że Administrator przetwarza jej dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem.